Giới thiệu

 

VIỆN KỶ LỤC VIỆT NAM - VIETMASTER

 

Viện Kỷ lục Việt Nam (Vietnam Records Institute) là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1216 ngày 30/9/2014.

Viện Kỷ lục Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau đây:

  • Nghiên cứu, phát hiện và đánh giá các giá trị kỷ lục.
  • Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn lập hồ sơ kỷ lục để công nhận giá trị kỷ lục; Tư vấn về hướng sử dụng, bảo quản và quảng bá các giá trị kỷ lục; Tìm kiếm để xác lập các kỷ lục Việt Nam, đề xuất đến kỷ lục Đông Dương, Asean, Châu Á và thế giới; Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khác trong lĩnh vực nghiên cứu các giá trị kỷ lục.
  • Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Viện Kỷ lục Việt Nam - VietMaster